SEPTOskin płyn do higienicznej dezynfekcji rąk

Produkt biobójczy

SEPTOskin płyn przeznaczony jest to higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu:

 • Wirusobójczym
 • Bakteriobójczym
 • Grzybobójczym

Produkt biobójczy zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0165/TP/2020.

Opis produktu

SEPTOskin płyn to potrójna skuteczność biobójcza – wirusobójcza, bakteriobójcza oraz grzybobójcza. Skład płynu rekomendowany wg światowych i europejskich wytycznych WHO, CDC, ECDC [1]. Zawiera zawiera 70% etanolu, a dodatkowo zawarta w nim gliceryna i olejek szałwiowy dają efekt nawilżenia i chronią naturalną barierę hydrolipidową skóry dłoni.

Zalety produktu

 • Potrójne działanie produktu – wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze,
 • Rekomendowany skład wg światowych i europejskich wytycznych WHO, CDC, ECDC [1]: Zawartość min. 70% alkoholu [2], preferowany alk. etylowy jako bardziej skuteczny i mniej toksyczny niż alk. izopropylowy [3], dezynfekcja i higiena rąk zgodna z zaleceniami WASH opracowanymi przez WHO [4],
 • Zawiera dodatkowe składniki pielęgnujące (gliceryna, olejek szałwiowy): chroni, nawilża, pielęgnuje i zapobiega wysuszeniu skóry,
 • Farmaceutyczny standard dezynfekcji – antyseptyczna formuła dedykowana dla rynku aptecznego, status rejestracyjny produktu jak biobójczy.

Składniki

Substancje czynne: etanol 70 g/100 g., substancje pomocnicze: gliceryna, olejek szałwiowy

Sposób użycia i zawartość opakowania

Nanieść na sucha skórę odpowiednią ilość płynu, potrzebną do zwilżenia całej powierzchni dłoni (około 3 ml). Wcierać płyn w skórę przez 30 sekund. Nie spłukiwać.

Opakowanie: 100 ml

Przechowywanie i postępowanie z odpadami produktu

 • Warunki przechowywania: przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym, chłodnymi dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywać razem ze środkami spożywczymi.
 • Postępowanie z odpadami produktu i odpadami opakowaniowymi po produkcie: utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Puste opakowania usuwać razem z surowcami wtórnymi. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu.

Środki ostrożności

 • Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
 • Nie palić.
 • W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać woda przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i możne je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

[1] www.who.int/gpsc/5may/tools/who_guidelines-handhygiene_summary.pdf; www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/handhygiene.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Finfection-control%2Fhcp-hand-sanitizer.html; www.ecdc.europa.eu-/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-guidelines-non-pharmaceutical-measures_0.pdf
[2] Efficacy of ethanol against viruses in hand disinfection, G. Kampf, University Medicine Greifswald, Institute for Hygiene and Environmental Medicine, Greifswald, Germany, Journal of Hospital Infection 98 (2018) 331e338
[3] A comparison of the absorption and metabolism of isopropyl alcohol by oral, dermal and inhalation routes. Martinez TT, Jaeger RW, deCastro FJ, Thompson MW, Hamilton MF Veterinary and Human Toxicology, 01 Jun 1986, 28(3):233-236, PMID: 3727356
[4]
Water, sanitation, hygiene, and waste management for the COVID-19 virus: interim guidance; WHO,19.03.2020

SEPTOskin płyn