SEPTOskin chusteczki do higienicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni niemających kontaktu z żywnością

Produkt biobójczy

SEPTOskin chusteczki  nasączone płynem przeznaczone są do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni o działaniu:

 • Wirusobójczym
 • Bakteriobójczym
 • Grzybobójczym

Produkt biobójczy zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 1516/TP/2020.

Opis produktu

SEPTOskin chusteczki to potrójna skuteczność biobójcza – wirusobójcza, bakteriobójcza oraz grzybobójcza. Skład płynu rekomendowany wg światowych i europejskich wytycznych WHO, CDC, ECDC[1]. Zawierają one 70% etanolu, a dodatkowo zawarta w nich gliceryna pielęgnuje skórę dłoni i nie pozostawia tłustego filmu.

Zalety produktu

 • Potrójne działanie produktu – wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze,
 • Rekomendowany skład wg światowych i europejskich wytycznych WHO, CDC, ECDC[1]: Zawartość min. 70% alkoholu[2], preferowany alk. etylowy jako bardziej skuteczny i mniej toksyczny niż alk. izopropylowy[3], dezynfekcja i higiena rąk zgodna z zaleceniami WASH opracowanymi przez WHO[4],
 • Zawiera dodatkowy składnik pielęgnujący (gliceryna),
 • Farmaceutyczny standard dezynfekcji – antyseptyczna formuła dedykowana dla rynku aptecznego, status rejestracyjny produktu jak biobójczy,
 • Przyjemny zapach.

Składniki

Substancje czynne: etanol 70 g/100 g, substancje pomocnicze: gliceryna

Sposób użycia i zawartość opakowania

Dezynfekcja higieniczna dłoni: otworzyć saszetkę i rozłożyć chusteczkę. Przecierać chusteczką przez 30 sekund. Nie spłukiwać. Do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z błonami śluzowymi, oczami, nie połykać, nie stosować na skaleczoną lub podrażnioną skórę.

Dezynfekcja powierzchni: otworzyć saszetkę i rozłożyć chusteczkę. Przecierać chusteczką powierzchnie przez 60 sekund. Dbając o całkowite jej pokrycie płynem. Wytrzeć do sucha.

Opakowanie: 20 sztuk chusteczek

Przechowywanie i postępowanie z odpadami produktu

 • Warunki przechowywania: przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym, chłodnymi dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywać razem ze środkami spożywczymi.
 • Postępowanie z odpadami produktu i odpadami opakowaniowymi po produkcie: usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Środki ostrożności

 • Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
 • Nie palić.
 • W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać woda przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i możne je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

[1] www.who.int/gpsc/5may/tools/who_guidelines-handhygiene_summary.pdf; www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/handhygiene.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Finfection-control%2Fhcp-hand-sanitizer.html; www.ecdc.europa.eu-/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-guidelines-non-pharmaceutical-measures_0.pdf
[2] Efficacy of ethanol against viruses in hand disinfection, G. Kampf, University Medicine Greifswald, Institute for Hygiene and Environmental Medicine, Greifswald, Germany, Journal of Hospital Infection 98 (2018) 331e338
[3] A comparison of the absorption and metabolism of isopropyl alcohol by oral, dermal and inhalation routes. Martinez TT, Jaeger RW, deCastro FJ, Thompson MW, Hamilton MF Veterinary and Human Toxicology, 01 Jun 1986, 28(3):233-236, PMID: 3727356
[4]
Water, sanitation, hygiene, and waste management for the COVID-19 virus: interim guidance; WHO,19.03.2020

SEPTOskin chusteczki