SEPTOskin aerozol do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni niemających kontaktu z żywnością

Produkt biobójczy

 SEPTOskin aerozol drobnokroplisty ułatwia równomierną aplikację na trudnodostępne i nierówne powierzchnie. Przeznaczony do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni o działaniu:

 • Wirusobójczym
 • Bakteriobójczym
 • Grzybobójczym

Produkt biobójczy zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 1515/TP/2020.

Opis produktu

SEPTOskin aerozol to potrójna skuteczność biobójcza – wirusobójcza, bakteriobójcza oraz grzybobójcza. Skład płynu rekomendowany wg światowych i europejskich wytycznych WHO, CDC, ECDC[1]. Zawiera on 70% etanolu, a dodatkowo zawarta w nim gliceryna ma działanie pielęgnujące i nie pozostawia tłustego filmu.

Zalety produktu

 • Potrójne działanie produktu – wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze,
 • Rekomendowany skład wg światowych i europejskich wytycznych WHO, CDC, ECDC [1]: Zawartość min. 70% alkoholu [2], preferowany alk. etylowy jako bardziej skuteczny i mniej toksyczny niż alk. izopropylowy [3], dezynfekcja i higiena rąk zgodna z zaleceniami WASH opracowanymi przez WHO [4],
 • Zawiera dodatkowy składnik pielęgnujący (gliceryna),
 • Farmaceutyczny standard dezynfekcji – antyseptyczna formuła dedykowana dla rynku aptecznego, status rejestracyjny produktu jak biobójczy.

Składniki

Substancje czynne: etanol 70 g/100 g., substancje pomocnicze: gliceryna

Sposób użycia i zawartość opakowania

Dezynfekcja higieniczna: nanieść na suchą skórę odpowiednią ilość produktu, potrzebnej do zwilżenia całej powierzchni dłoni. Wcierać w skórę przez 30 sekund. Nie spłukiwać. Do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z błonami śluzowymi, oczami, nie stosować na skaleczoną lub podrażnioną skórę.

Dezynfekcja chirurgiczna: Nanieść na suchą skórę odpowiednią ilość produktu, potrzebną do zwilżenia całej powierzchni dłoni. Wcierać w skórę przez około 3 minuty, czynność powtórzyć. Odczekać do całkowitego wyschnięcia. Nie spłukiwać.

Dezynfekcja powierzchni: Spryskać powierzchnie z odległości około 20 cm, dbając o całkowite jej pokrycie. Odczekać 60 sekund. Wytrzeć do sucha.

Opakowanie: 100 ml

Przechowywanie i postępowanie z odpadami produktu

 • Warunki przechowywania: przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym, chłodnymi dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywać razem ze środkami spożywczymi.
 • Postępowanie z odpadami produktu i odpadami opakowaniowymi po produkcie: usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Środki ostrożności

 • Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
 • Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
 • Nie palić.
 • Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
 • Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
 • Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°.
 • W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać woda przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i możne je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

[1] www.who.int/gpsc/5may/tools/who_guidelines-handhygiene_summary.pdf; www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/handhygiene.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Finfection-control%2Fhcp-hand-sanitizer.html; www.ecdc.europa.eu-/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-guidelines-non-pharmaceutical-measures_0.pdf
[2] Efficacy of ethanol against viruses in hand disinfection, G. Kampf, University Medicine Greifswald, Institute for Hygiene and Environmental Medicine, Greifswald, Germany, Journal of Hospital Infection 98 (2018) 331e338
[3] A comparison of the absorption and metabolism of isopropyl alcohol by oral, dermal and inhalation routes. Martinez TT, Jaeger RW, deCastro FJ, Thompson MW, Hamilton MF Veterinary and Human Toxicology, 01 Jun 1986, 28(3):233-236, PMID: 3727356
[4]
Water, sanitation, hygiene, and waste management for the COVID-19 virus: interim guidance; WHO,19.03.2020

SEPTOskin aerozol